کوره آزمایشگاهی

کوره ها به دو دسته مافل و غیر مافل با دمای  1100-1200 درجه و 1500-1700 درجه تقسیم بندی می شوند.

انواع مدل مورد نیاز از منوی راست قابل بررسی است.

 

دانلود کاتالوگ