استریر – هات پلیتاستریرها شامل Magnetic Stirrers, Overhead Stirrers, Hot Plate Stirrers میباشند.

هات پلیتها تنها به منظور داغ کردن به کار برده می شوند و فاقد قابلیت چرخش می باشند

Hot plate.

 

PDF file