میکسر

انواع مختلف میکسر را از منوی سمت راست می توانید انتخاب کنید
مشخصات مربوط به هر مدل به تفصیل تشریح شده است

1-  کاتالوگ انواع میکسر های آیکا آلمان

brochure

2- کاتالوگ انواخ میکسر ویتگ آلمان

brochure