هود

http://www.nuaire.com/images/slider/slide1.jpg

هودها به 3 دسته ی میکروبی، شیمیایی، و Safety Cabinet ها دسته بندی می شوند.