هموژنایزر High Pressure

High press. homogenizer

For many applications in the food, pharmaceutical, cosmetic, biotechnology, and environmental industries, it is necessary to reach particle sizes in a nano range. High pressure homogenizers can accomplish this task.

For example, IKA high pressure homogenizer HPH is used for the homogenizing of dairy products, disintegration of cellulose in vegetables, production of gel systems in the pharmaceutical industry, and for cell disintegration in the biotechnology.

The pressure in the working chamber of the high pressure homogenizer is created by one or two high pressure pumps. Because of the reduced cross section in the homogenizing valve, a high pressure is built in. The pressure is then relieved in a very narrow adjustable gap of the valve. Thereby high-turbulent streams occur, which result in a homogenizing and milling effect.

هموژنایزهای High Pressure در حالت کلی از دو نوع دو پیستونه و تک پیستونه می باشند
در جدول زیر، رنج کامل این هموژنایزرها را مشاهده می نمایید
برای مثال مدل SH5 مخفف مدل تک پیستونه با قطر پیستون 5 میلی متر است.
و مدل DH12 مخفف مدل دو پیستونه با قطر پیستون 12 میلی متر می باشد.
با کلیک بر روی علامت می توانید مشخصات مربوط به هر مدل را در قالب فایل PDF ملاحظه نمایید.

Technical data of the IKA high pressure homogenizer HPH:


Total capacity
(l/h)
Homogenizing pressure max.
(bar)
Feeding volume, min.
(ml)
Data Sheet Drawing
HPH 2000/4-SH5 3 2000 10
HPH 2000/4-DH5 6 2000 20
HPH 2000/4-SH8 8 800 10
HPH 2000/4-DH8 16 800 20
HPH 2000/5-SH8 20 2000 50
HPH 2000/5-DH8 40 2000 100
HPH 2000/5-SH12 50 800 50
HPH 2000/5-DH12 100 800 100