هموژنایزر

 

هموژنایزرها از سه کمپانی IKA و Miccra و Schuett-biotec قابل ارائه می باشند

مدلهای T18 basic, T10 basic, T50 basic, T25 digital مربوط به کمپانی IKA آلمان می باشند
مدلهای D-1, D-3/PA , D9, D15 مربوط به کمپانی Miccra آلمان می باشند

جزئیات هر مدل، با انتخاب گزینه های منوی سمت راست، امکان پذیر می باشد.

art

 

 

 

 

Dispersers