فریزر و یخچال

فریزرها از کمپانی نوایر آمریکا و یخچال ها از کمپانی هلمر می باشند.

http://www.helmerinc.com/slider/images/lab.jpghttp://www.helmerinc.com/slider/images/pharmacy.jpg