شیکر پروگرام دار ویتگ

شیکر مدل SHO-2D  با ظرفیت 10 کیلو دارای پروگرام قابلیت برنامه ریزی در 9 برنامه.

نمایشگر دور دیجیتال و زمان دیجیتال

هد انتخابی برای شیکر مدل SP-220  ,  SP-210

 

SHO-1D_ohneWisd-Kopie_600x600 SHO-2D_ohneWisdjDJlSLdX6ovJV_600x600 SP110_SP210_600x600 SP120_SP220_with-20flasks_600x600

 

کاتالوگ  PDF

Shaker Accessories EN

SHO EN