شیکر

shaker

 

انواع مختلف شیکر را از منوی سمت راست می توانید انتخاب کنید
مشخصات مربوط به هر مدل به تفصیل تشریح شده است

PDF file