شیکر الک آزمایشگاهی

شیکرهای الک معمولی به دو دسته  خشک و مرطوب تقسیم می شوند

مدل خشک………………. Haver & Boeker   EML 200 digital-pure – premium

مدل مرطوب……………….  EML 200 digital  – premium remote

haver & boeker

premium

General catalogue -l

 

Data sheet-2

brochure

analysis table standard mesh-3

brochure

 

Manuel service and operaiting for sieve shaker premium

Manuel service ans operaiting for sieve shaker pure