ست کجلدال و سوکسله

ست کامل کلدال شامل مرحله هضم و تقطیراسیون و تیتراسیون می باشد که جهت استخراج پروتیین از فراوردههای غذایی و سایر محصولات کاربرد دارد. که جهت کسب اطلاعات بیشتر در منوی سمت راست قابل دسترسی است.

 

keldal

 

 

kejeldal-taghti

 

titrer

brochure