انکوباتور Nuair and Shellab -CO2

انکوباتورهای CO2 دار به 3 نوع Water Jacket, Air Jacket, Rolling incubator دسته بندی می شوند.

مشخصات رنج کامل این انکوباتورها را در فایل PDF زیر ملاحظه می فرمایید:

 

Incubator CO2 water jacket

http://imendarman.com/wp-content/uploads/2011/10/SCO_WJ_Brochure.pdf

PDF file