انبر آزمایشگاهی

7.400.602 7-20400-2066X_600x600 7-20400-20720_600x600 7-20400-20730o9yBkSmjFgE1f_600x600 7-20400-20830_600x600

WhatsApp Image 2022-06-22 at 2.28.15 PM

WhatsApp Image 2022-06-22 at 2.28.16 PM (1)

WhatsApp Image 2022-06-22 at 2.28.16 PM

بورت دو طرفه

پروانه ای

دکانتور

گیره ارلن

گیره بورت تکی

نوا 90 و 180 درجه

نوا بزرگ 36 میلی متر

نول 90 درجه

 

دانلود بروشور انواع مختلف

 

 

 

Crucible tongs, plastic handle

 

– With plastic handle PVC
– Temperature max. 145°C

 

Material A (Length) a (Length) d/Ø D/Ø Article no.
18/10 Stainless 200 95 20 5 2160
18/10 Stainless 220 100 20 5 2161
18/10 Stainless 250 115 30 5 2162
18/10 Stainless 300 145 30 5 2163

 

 

Beaker tong, ceramic

Material A (Length) a (Length) d/Ø D/Ø Article no.
18/10 E-Poli 300 170 60/100 6 2220

Beaker tongs, silicone

 

Material A (Length) a (Length) d/Ø D/Ø Type Article no.
18/10 E-Poli 250 140 55/100 6 1 2190
18/10 E-Poli 250 150 25/100 6 2 2200