درب بند Crimper و درب باز کن Dicrimper درب ویال آلومینیومی

 

درب بند و درب باز کن

روش استفاده صحیح کریمپر

 

brochure

 

Crimper, Decrimper

Closing tong

#

 

– with adjust screw
– for aluminium caps

Material D/Ø Article no.
Steel 8 12960
Steel 11,5 12961
Steel 13 12962
Steel 20 12963

 

 

Opening tong

#

for aluminium caps

 

Material D/Ø Article no.
Steel 8 12965
Steel 11,5 12966
Steel 13 12967
Steel 20 12968