پمپ معمولی

پمپهای معمولی ازدو نوع پیستونی و دیافراگمی می باشند.