شیشه آلات جنرال

شیشه آلات جنرال شامل رنج بسیار گسترده ای از شیشه آلات آزمایشگاهی همچون بالن و ارلن مایر، بشر و … می باشد.