شیکر دار

انکوباتورهای شیکردار به دو نوع معمولی و یخچال دار طبقه بندی می شوند.

 untitled

 

 

shellab shaker

shaker Ref