1100-1200 درجه

این رنج کوره ها در سه حجم 2.2 لیتری، 5.8 لیتری و 14 لیتری در دسترس می باشند

FD1500…………………………………..2.5 Lit

F48000…………………………………..6 Lit

F6000…………………………………….14 Lit

جزئیات هر مدل را از منوی سمت راست می توانید انتخاب و مشاهده کنید

 دانلود کاتالوگ

 

1-old catalogue

new catalogue -2