خاکستر گیری به روش Harry Gestigkeit

 

این روش توسط یک نوع دستگاه هات پلیت با درب پوشیده با مصرف کمترین توان ممکن خاکستر گیری می شود.

به اطلاعات ذیل و کاتالوگ مراجعه نمایید.

http://imendarman.com/wp-content/uploads/2013/07/test.png

 

brochure