میکسر میکرا Miccra

 

میکسر های تولیدی کمپانی میکرا در سه مدل معرفی میکردد

 

1- Over head  OS-25 D

Technical Data new OS-25 D

 

2- Over head OS-80 D

Technical Data new OS-80 D

 

3- Over head OS-150 D

Technical Data new OS-150 D