سیستم سوکسله (جدا سازی چربی )Fat Extraction

 

دستگاه سوکسله در دو مدل دستی و اتوماتیک معرفی میگردد و لذا جهت روش دستی نیاز به یک اجاق یک خانه تا شش خانه به همراه ست کامل شیشه آلات و در مدل اتوماتیک فقط دسستگاه مدل RD 40  چهار خانه مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

brochure