سیستم تیتراسیون Titration

 

در این مرحله نمونه ازت ازاده شده توسیط یک اسید مشخص اندازه گیری میشود و که میتوان با یک بورت شیشه ای ساده یا با یک بورت اتماتیک و تیتراتور فول اوتوماتیک با دقت بالا تیتر کرد.

titrer