سیستم تقطیراسیون کجلدال Distilation

 

در این قسمت نومنه هضم شده توسط دستگاه با استفاده از حرارت بخار امونیاک مربوطه آزاد میگردد تا در مرحله تیتراسیون توسط اسید مقدارامونیاک اندازه گیری شود.

kejeldal-taghti

 

Catalogue PDF