شیکر دار

 

انکوباتورهای شیکردار به دو نوع معمولی و یخچال دار طبقه بندی می شوند.

20117221_1

Data_Sheet_INC_125_FS_digital_(SP25)_2

 untitled

 

 

shellab shaker

shaker Ref