انکوباتور

انکوباتورها بطور کلی به چهار نوع CO2 دار، شیکردار و یخچال دار و معمولی طبقه بندی می شوند.

این انکوباتورها محصول کمپانیهای Shellab آمریکا و M M Medcenter و Schuett-Biotec و Nuaire آمریکا می باشند.