لوله سانتریفیوژ درپیچ دار

 

لوله سانتریفیوژ به دو دسته درپیچدار و بدون درب دسته بندی می شود.

4906

لوله های با دیواره کلفت برای دور بالا سانتریفیوژ درب دار و ساده.

4946 4947 4947b 49454xx49404945!cid_1B22349F-F8E2-4521-AB1A-24AFB5964534

لوله سانتریفیوژ درپیچ دار بوکالیت  با ارتفاع 140 میلی متر و قطر 28 میلی متر که به لوله های  shallow نام گذاری شده است.

photo_2018-08-25_15-43-29photo_2018-08-25_15-46-31

 

لوله های مخصوص سانتریفیوژ  ASTM..

 

4957xxx 4956xxx 4955xxx

 

 

brochure