آون تنباکو Tobacco Oven

این دستگاه اختصاصی جهت خشک کردن تنباکو در بهترین شرایط ممکن بدون ازدست رفتن طعم و رنگ طبیعی تنباکو  کاربرد دارد.

Hearson Tobacco Oven

به فایل  PDF  مراجعه شود.

brochure